88 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-216-9555 FAX : 02-216-9544
www.thetwintowershotel.com
info@thetwintowershotel.com

- กรุณาสำรองห้องอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด