99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1771
www.bangkokair.com
reservation@bangkokair.com

- กรุณาติดต่อส่วนสำรองที่นั่ง โทร.1771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง
-กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.)
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารให้กับผู้ที่นำบัตรรางวัลฉบับจริงมาแสดงเท่านั้น
- บัตรรางวัลไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
-เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
-การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางบินอื่นของทางบริษัทฯให้กับท่านต่อไป
-ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด
-ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ สำนักงานขายทั่วประเทศ) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร 500 บาท/ที่นั่ง , ค่าภาษีสสนามบินสุวรรณภูมิ 100 บาท/ที่นั่ง , ค่าภาษีสนามบินกระบี่ 50 บาท/ที่นั่ง

ยกเว้นการเดินทางระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม , 26-27 กรกฎาคม , 09-10 สิงหาคม , 11-12 ตุลาคม , 23-24 ตุลาคม , 4-8 ธันวาคม , 27-31 ธันวาคม 2562


01 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562