49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-618-9000 FAX : 02-618-9091
aetashotels.com
contact@aetashotels.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด